Vacatures1

Voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied 2019” gemeente Best

Van 6 februari tot en met 19 maart ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied 2019” van de gemeente Best ter inzage. Mogelijk ligt uw (bedrijfs-)locatie ook binnen dit bestemmingsplan. Houd u ook uw belangen in de gaten? Is uw bouwvlak goed opgenomen? En weet u zeker dat uw ontwikkelingsmogelijkheden en dagelijkse bedrijfsvoering niet beperkt worden door het nieuwe bestemmingsplan?

Verouderd bestemmingsplan

De belangrijkste reden voor dit nieuwe bestemmingsplan, met nieuwe regels, is dat het huidige bestemmingsplan “Buitengebied Best 2006”, dat in 2010 is vastgesteld, verouderd is. Voor een deel van het buitengebied gelden daarnaast zelfs nog oudere bestemmingsplannen dan het plan dat in 2010 is vastgesteld. In deze bestemmingsplannen is het nieuwe ruimtelijk beleid van de gemeente, zoals vastgelegd in de ‘Structuurvisie buitengebied’ in 2016, nog niet opgenomen. Ook bieden deze oude bestemmingsplannen in veel gevallen geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De gemeente heeft het beleid in het bestemmingsplan geactualiseerd naar aanleiding van diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn regelingen opgenomen voor de problematiek rondom vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). In het bestemmingsplan is daarnaast extra aandacht besteed aan de gezondheidseffecten van veehouderijen. Ook zijn regelingen voor de toepassing van duurzame energie(bronnen) in het buitengebied opgenomen. Bieden deze nieuwe regelingen kansen voor u en uw bedrijf? Of worden uw ontwikkelingsmogelijkheden nog verder ingeperkt?

Verordening ruimte

In 2010 is door de provincie Noord-Brabant de Verordening ruimte vastgesteld. De laatste versie van deze Verordening is de versie van 2017. Vanaf 2010 zijn in deze Verordening verschillende regelingen verwerkt. Denk hierbij aan ‘staldering’, regels ten aanzien van mestverwerking, en verschillende regelingen die de uitstoot van emissies vanuit (agrarische) bedrijven beperken. Veel van deze regels zijn rechtstreeks werkende regels, waaraan u nu, zonder dat deze in het bestemmingsplan verwerkt zijn, ook al aan moet voldoen. Gemeentes zijn echter verplicht deze regels te verwerken in het bestemmingsplan. Zijn deze regels, die grote gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf en de dagelijkse bedrijfsvoering, wel goed verwerkt in het bestemmingsplan?

Bouwvlakken en nieuwe ontwikkelingen

In het voorontwerp bestemmingsplan zijn op verschillende locaties de bouwvlakken aangepaste aan de huidige situatie of nieuwe ontwikkelingen. Weet u zeker dat voor uw locatie het bouwvlak, zoals opgenomen in het huidige bestemmingsplan, goed is overgenomen uit het huidige bestemmingsplan? En zijn nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving geen bedreiging voor de ontwikkelingsmogelijkheden en dagelijkse bedrijfsvoering van uw bedrijf? En is er rekening gehouden met eventuele, wel vergunde, maar nog niet gerealiseerde bedrijfsgebouwen en andere ontwikkelingen?

Check het bestemmingsplan

Het is dan ook goed om, in de periode tussen 6 februari en 19 maart, na te kijken of uw belangen goed zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied 2019”. Daarnaast is het goed om te kijken of ontwikkelingen in de omgeving uw ontwikkelingsmogelijkheden en de dagelijkse bedrijfsvoering van uw bedrijf niet verder beperken. Heeft u hulp nodig bij het nakijken van het bestemmingsplan? Heeft u vragen? Of wilt u met ons sparren over het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan? Neem dan contact op met Niels Maes of Margritte Rampen via telefoonnummer 0475-494407 of een van deze e-mailadressen: niels@bergsadvies.nl of margritte@bergsadvies.nl.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht

Jaarmarkt