Voldoet uw konijnenhouderij aan de regels voor ammoniak

De ammoniakwetgeving in Nederland is volop in beweging. Het kan zomaar zijn dat de huidige ammoniakregels, volgend jaar weer helemaal anders zijn als gevolg van dynamische wetgeving. Wat betekent dit voor de konijnensector en met welke wetgeving hebben wij precies te maken? Moeten bestaande stallen worden aangepast? En aan welke emissiewaarden moeten nieuw te bouwen stallen voldoen? Welke stalsystemen zijn erkend om te worden toegepast? Wij zetten de laatste actualiteiten voor u op een rijtje.

Besluit emissiearme huisvesting

Een konijnenstal voldoet bij toepassing van traditionele huisvesting rechtstreeks aan het Besluit emissiearme huisvesting. Dit betekent dat voedsters mogen worden gehouden op een stalsysteem met 1,2 kilogram ammoniakemissie per dierplaats per jaar. Voor vlees en opfokkonijnen geldt een traditionele emissiefactor van 0,2 kilogram ammoniakemissie per dierplaats per jaar, welke voldoet. Het Besluit emissiearme huisvesting stelt landelijke eisen dat dierenverblijven emissiearm moeten worden uitgevoerd. Het Besluit stelt maximale emissiewaarden voor rundvee, pluimvee en varkens, maar niet voor konijnen.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden, waarin de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet zijn opgenomen. Per 1 januari 2017 mogen provincies op grond van de nieuwe wet in een verordening strengere regels stellen om de Natura 2000-gebieden in haar provincie nog beter te  beschermen. Als nieuwe stallen niet aan de maximale emissiewaarden uit de verordening voldoen, kan de vergunningaanvraag worden geweigerd. We zullen hierna erop ingaan wat dit inhoudt voor de konijnenhouderij.

Nieuwe konijnenstallen bouwen

In de provincie Noord-Brabant zijn de verdergaande regels opgenomen in de Verordening natuurbescherming. De provincie Limburg heeft deze regels ondergebracht in de Omgevingsverordening Limburg 2014. Beide provincies hebben in haar verordening maximale emissiewaarden gesteld voor het bouwen van nieuwe stallen. Hierbij is van belang dat ook het wijzigen van bestaande stallen onder deze definitie kan vallen. De maximale emissiewaarden voor konijnen zijn in beide provincies hetzelfde. Een stalsysteem voor voedsters moet voldoen aan de maximale emissiewaarde van 0,77 kilogram ammoniakemissie per dierplaats per jaar. Vlees en opfokkonijnen moeten worden gehuisvest op een stalsysteem met maximaal 0,12 kilogram ammoniakemissie per dierplaats per jaar. Dit betekent dat een mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine (BLW 2005.08.V1) voldoet aan de maximale emissiewaarden voor nieuwe stallen in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Tabel: Maximale emissiewaarden konijnen

Huisvestingssysteem Ammoniakemissie in kg per dierplaats per jaar
Diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd (I1) Diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd (I2)
Maximale emissiewaarde Besluit huisvesting 1,20 0,2
Maximale emissiewaarde nieuwe stallen Noord-Brabant 0,77 0,12
Maximale emissiewaarde nieuwe stallen Limburg 0,77 0,12

 

Hoe zit het met de toekomst?

Verder is in de verordening van de provincie Noord-Brabant opgenomen dat alle stallen binnen het bedrijf op 1 januari 2028 gemiddeld moeten voldoen aan de maximale emissiewaarde. In Limburg hoeven de stallen pas op 1 januari 2030 gemiddeld te voldoen aan de maximale emissiewaarde uit de verordening.

Wet natuurbescherming nog niet geregeld?

Het in handen krijgen van een vergunning in het kader van de Natuurwetgeving is voor veel veehouderijbedrijven een grote uitdaging. Het vergunning traject is vaak maatwerk wegens het beperkt aanwezig zijn van ontwikkelingsruimte. Op 17 maart is de herziening van de PAS in werking getreden. De ontwikkelingsruimte is met deze wijziging in de PAS gebieden over het algemeen kleiner geworden. Wanneer er in het ergste geval een toename in depositie is, maar geen ontwikkelingsruimte meer beschikbaar, zal de ammoniakuitstoot op een andere manier omlaag moeten worden gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan het toepassen van een luchtwasser. Er zijn voor konijnenstallen een drietal luchtwassers erkend welke mogen worden toegepast. Dit zijn een biologische wasser en chemische wasser met 70% ammoniakreductie en een chemische wasser met 90% ammoniakreductie. Er is nog weinig tot geen ervaring met luchtwassystemen bij konijnenstallen, het is daarom verstandig goede voorlichting te vragen aan de luchtwasser leverancier.

Tabel: Toe te passen huisvestingssystemen bij konijnen

Huisvestings- systeem Ammoniakemissie in kg per dierplaats per jaar
Diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd (I1) Diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd (I2)
Overige huisvestingssystemen (traditionele huisvesting) 1,20 0,20
Mechanisch geventileerde stal met gescheiden afvoer van mest en urine (BLW 2005.08.V1) 0,77 0,12
Mechanisch geventileerde stal met biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 0,36 0,06
Mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie 0,36 0,06
Mechanisch geventileerde stal met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie 0,12 0,02

 

Hoe verder?

De wetgeving rondom de veehouderij staat niet stil. Zowel landelijk als provinciaal zijn regels vaak onder druk van de omgeving sterk aan ontwikkelingen onderhevig. De PAS ligt momenteel door enkele beroepszaken bij de Raad van State ter beoordeling en het is de vraag of zij in stand zal blijven. Het kan dus zomaar het geval zijn dat de regels die op dit moment gelden voor ammoniak, volgend jaar weer helemaal anders zijn! Het is daarom aan te raden om de actualiteiten enigszins te volgen om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan via 0475-494407 contact op met Bergs Advies en vraag naar Angela Venneker of Nieneke Cuijpers voor meer informatie over dit onderwerp.

 

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Deel bericht