Saneringsregeling Varkenshouderijen

Inmiddels zijn – op enkele uitzonderingen na – alle beschikkingen in het kader van de Subsidieregeling Varkenshouderijen (SRVH) bij de betreffende aanvragers binnen. Beschikking binnen? Dan betekent dat de noodzakelijke termijnen voor het voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen direct gaan lopen.

Belangrijke voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde voor het definitief deelnemen aan de regeling is het ondertekenen van de model-overeenkomst op grond waarvan de varkenshouder (hierna: deelnemer) zich verbindt aan het blijvende karakter van de sluiting van de varkenshouderijlocatie. Deze voorwaarde dient in de eerste gestelde termijn van 8 weken – ná beschikkingsdatum – vervuld te zijn. De deelnemer wordt gevraagd om binnen die termijn de overeenkomst te ondertekenen en te retourneren aan RVO. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst wordt een voorschot van 10% van het subsidiebedrag aan de deelnemer uitgekeerd.

Uiterlijk 8 maanden na datum van de beschikking moet voldaan zijn aan de gestelde vereisten zoals vermeld in artikel 5, onderdelen a t/m f van de regeling. Deze houden in het kort het volgende in:

  • Er mogen op de locatie niet langer varkens worden gehouden;
  • De meststoffen van varkens moeten verwijderd zijn;
  • De varkensrechten zijn ingetrokken (minimaal 80% van het gemiddeld aantal gehouden varkens in 2018);
  • Melding activiteitenbesluit, danwel intrekken milieuvergunning, waaruit blijkt dat niet langer varkens gehouden mogen worden op de locatie.
  • Intrekken of aanpassen van de vergunning Wet natuurbescherming (indien van toepassing) zodanig dat deze vergunning enkel nog betrekking heeft op andere diersoorten, dan intensieve veehouderij.
  • Aan het gemeentebestuur is een verzoek gedaan voor het verlenen van medewerking aan de wijziging van het bestemmingsplan, zodanig dat ter plaatse geen intensieve veehouderij meer kan bestaan.

Op het moment dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, dient de deelnemer een bevoorschottingsaanvraag te doen, om 70% van het subsidiebedrag uitgekeerd te krijgen. Voordat deze aanvraag wordt gehonoreerd, voert de NVWA een controle uit op de betreffende locatie.

Uiterlijk binnen 14 maanden na datum van de beschikking moeten alle stallen, mest- en voersilo’s en mestkelders zijn afgebroken. Het sloopafval en het puin moet van de locatie zijn verwijderd. De feitelijke sloopperiode is derhalve een periode van ca. 6 maanden. Het afbreken en verwijderen van de dierenverblijven, mest- en voersilo’s en mestkelders mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de NVWA heeft geconstateerd dat aan de voorwaarden, waarvoor de eerste 8 maanden termijn is vastgesteld, is voldaan.

Nadat alles gesloopt is, komt de NVWA nogmaals een controle uitvoeren, waarbij wordt gecontroleerd of de hele productiecapaciteit is gesloopt en verwijderd, inclusief het puin en afval. Uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de 14 maanden-termijn doet de deelnemer een aanvraag tot subsidievaststelling. Hierop wordt niet eerder besloten dan nadat de bevindingen van de laatste controle door de NVWA is teruggekoppeld aan het RVO.

Praktische uitvoering leidt tot vragen

Wij hebben in de afgelopen weken gemerkt dat deelnemers zich actief aan het voorbereiden zijn, met name de aanstaande sloop van de bebouwing en de invulling van alle voorwaarden. De praktische uitvoering leidt in een aantal gevallen tot vragen en onduidelijkheden. Om deze reden hebben wij in de afgelopen weken meermaals contact opgenomen met RVO om meer helderheid te krijgen. Er zullen naar verwachting ook tijdens de komende weken, maanden, nog meerdere vragen ontstaan. Omdat meerdere klanten van ons deelnemer zijn in de saneringsregeling, hebben wij een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en de antwoorden hierop.

Mocht u als deelnemer aan de saneringsregeling vragen hebben over de wijze waarop aan alle voorwaarden en verplichting kan/moet worden voldaan, dan kunt u de veelgestelde vragen raadplegen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Deel bericht