Vacatures1

Regeling provinciale opkoop veehouderijbedrijven treedt in werking

Als gevolg van de PAS-uitspraak worden maatregelen getroffen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen. Een manier om direct de uitstoot van stikstof te reduceren is door veehouderijen nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op te kopen en de veehouderijactiviteiten daar definitief te stoppen. Met de Regeling provinciale opkoop veehouderijen wordt daar invulling aan gegeven.

De regeling is gericht op piekbelasters. Veehouderijen met een stikstofdepositie van meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar binnen een straal van 10 kilometer van een Natura 2000-gebied komen in aanmerking voor de opkoopregeling.

Vormgeving van de regeling
De provincies zullen het initiatief nemen bij het aankopen van bedrijven. In de regeling is per provincie bepaald welk uitkeringsbedrag kan worden aangevraagd bij de minister van LNV. Om te bepalen of een veehouderij in aanmerking komt voor de regeling, wordt gebruik gemaakt van de Aankoop Calculator: een rekeninstrument dat is ontwikkeld voor de gerichte opkoop. Als adviesbureau beschikken wij ook over deze Aankoop Calculator. Indien u wilt weten of uw veehouderij in aanmerking komt voor de opkoopregeling, neem dan contact met ons op.

Voorwaarden voor deelnemers
Bij deelname aan de regeling worden aangekochte veehouderijen definitief gesloten, waarbij het niet wenselijk is dat de deelnemende veehouder op een andere locatie opnieuw begint. Voor de sluiting dient de veehouder de dieren af te voeren en de meststoffen op die locatie te laten verwijderen. Ook moet de veehouder het productierecht laten vervallen en ervoor zorgen dat de vergunningen behorende bij de veehouderij worden ingetrokken of aangepast. Verder moeten bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij deze voor een nieuwe bestemming kunnen worden gebruikt. In het bestemmingsplan dient te worden vastgelegd dat de vestingslocatie niet langer kan worden gebruikt voor veehouderij.

Tweede opkoopregeling in 2021
Zoals we hierboven beschrijven geldt de regeling alléén voor piekbelasters. Vanwege de hoeveelheid Natura 2000-gebieden in Zuidoost Nederland, verwachten wij niet dat veel bedrijven in dat gebied aan de drempelwaarde van 2 mol stikstofdepositie per hectare per jaar zullen komen. Als we naar de hoogte van de vergoeding kijken, dan wordt deze ook nu weer beperkt door de staatssteungrens. We verwachten dan ook vergoedingen die in lijn liggen met de eerdere opkoopregelingen zoals voor de warme sanering varkenshouderij en de eerdere regeling beëindiging veehouderijen.

In 2021 wordt er naar verwachting een tweede regeling opengesteld voor de opkoop van veehouderijen: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Deze regeling geldt niet alleen voor piekbelasters.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Pieter van Lier Bedrijfsadviseur Meer over Pieter

Delen

Deel bericht