Nieuws | Wijziging Emissiefactoren Rav en Rgv in consultatie

Op 21 januari 2022 is het Ministerie van I&W een consultatie gestart voor een wijziging van de Rav & Rgv. De beoogde wijzigingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor betrokkenen. Daarom biedt het Ministerie de mogelijkheid om inhoudelijk op de wijzigingen te reageren. De consultatie sluit op 17 februari. Wij delen graag onze kijk op de belangrijkste wijzigingen.

Achtergrond emissiefactoren

In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn de emissiefactoren opgenomen voor de berekening van de ammoniakemissie en geuremissie vanuit veehouderijen. De emissiefactoren zijn gekoppeld aan huisvestingssystemen en additionele technieken per diercategorie. Deze emissiefactoren worden gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning en/of het maken van stikstofberekening. Met deze wijzigingen van de Rav en Rgv brengt de overheid de regelingen weer in overeenstemming met de meest recente wetenschappelijke inzichten over emissiefactoren van emissie reducerende huisvestingssystemen in de veehouderij.

De meest opvallende wijzigingen:

Systeembeschrijving luchtwassers

In de systeembeschrijvingen voor de biologische luchtwassystemen en gecombineerde luchtwassystemen waar biologische luchtwassers deel van uitmaken, is de eis ten aanzien van het spuien aangepast. Op verzoek van een leverancier en na advies van de Technische Advies Pool (TAP) is in alle systeembeschrijvingen van biologische luchtwassers de maximale waarde voor de geleidbaarheid van het waswater aangepast en vastgesteld op 20 mS/cm. Deze aanpassing heeft geen invloed op de werking van de luchtwassers en zorgt ervoor dat er minder spuiwater wordt geproduceerd. Dit is vanuit kosten- en milieuoogpunt gunstig. Zo worden de systeembeschrijvingen van BWL 2007.02.V6 vervangen door 2007.02.V7 en BWL 2009.12.V4 vervangen door BWL 2009.12.V5.

Verhoging emissiefactor buizenverwarming bij pluimvee

Deze wijziging heeft betrekking op een stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V3, BWL 2017.09.V1 en BWL 2017.11.V1). De eerder vastgestelde emissiefactoren van dit systeem bleken te laag ingeschat en zijn op basis van advies van TAP aangepast. In de situaties waarin het systeem is toegepast om intern te salderen, mag de voorheen geldende emissiefactor worden toegepast (nieuwe eindnoot 36). Als voorbeeld wordt de emissiefactor voor het houden van vleeskuikens in een stal met buizenverwarming (BLW 2017.01.V2) verhoogd van 0,012 kg NH3 naar 0,021 kg NH3.

Verder vinden er de volgende wijzigingen plaats:

  • Er worden drie nieuwe huisvestingssystemen toegevoegd; een biologische luchtwasser bij varkens en een chemisch en een biologisch luchtwassysteem bij ouderdieren van vleeskuikens.
  • Voor één huisvestingssysteem bij vleeskalveren wordt een definitieve emissiefactor vastgesteld, dit is van toepassing op stallen met een volledige roostervloer voorzien van een bolle rubberen toplaag en afdichtkleppen in de roosterspleten (BWL 2018.04.V1). De definitieve emissiefactor is hoger. Voor dit systeem is ook een emissiefactor voor geur opgenomen.
  • Voor de additionele techniek ‘biofilter 70% ammoniakreductie (BWL 2020.06)’ wordt de voorlopige emissiefactor ingetrokken. Dit systeem mag in nieuwe situaties niet meer worden toegepast.
  • Voor één huisvestingssysteem wordt de emissiefactor verlaagd, er was abusievelijk een te hoge emissiefactor opgenomen. 
  • Voor de additionele techniek ‘biofilter 70% ammoniakemissiereductie (BWL 2011.03.V3)’ worden de systeembeschrijvingen aangepast zonder gevolgen voor de emissiefactoren. Er is een tweede variant toegevoegd.

Voor de details over de Wijzigingsregeling verwijzen wij je naar de website van de overheid. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Nieneke Cuijpers. Stuur een e-mail naar: nieneke@bergsadvies.nl of bel met ons kantoor: 0475 – 494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »