Nieuws | Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we middels een artikel al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met ingang van 28 oktober 2021 is het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Someren – deelgebied 4 voor inspraak ter inzage gelegd. Het opstellen van een zogenoemde PlanMER maakt onderdeel uit van de nu gestarte procedure. In het PlanMER worden de milieueffecten van het bestemmingsplan beschreven. Deelgebied 4, waar het plan betrekking op heeft, wordt begrensd door de A67 aan de zuidzijde en aan de oost-, noord- en westzijde door de gemeenten Asten, Helmond en Geldrop-Mierlo. Ligt jouw bedrijf in dit deelgebied? Lees dan gerust even verder.
Figuur: begrenzing deelgebied 4, Someren

Inzage en inspraak

Het nieuwe bestemmingsplan is een uniform, leesbaar bestemmingsplan gebaseerd op de feitelijke functies die aanwezig zijn in het buitengebied. Intensieve controles, die in het voortraject zijn uitgevoerd, vormen hiervoor het uitgangspunt. Het beeldkwaliteitsplan Buitengebied, de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012 en vastgestelde (landschappelijke) inpassingsplannen maken onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt tot en met 9 december 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Someren. De stukken zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl en/of de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de periode van ter inzagelegging wordt schriftelijk inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Als je in het deelgebied 4 woont en werkt, ben je belanghebbende bij het plan en kan je gebruik maken van deze mogelijkheid.

Schriftelijke reacties op het plan kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Someren, postbus 290, 5710 AG te Someren. Een mondelinge reactie geven is ook mogelijk na het maken van een afspraak met het Klant Contact Centrum van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 0493-494 888.

Wat betekent een bestemmingsplan voor mij?

Een bestemmingsplan legt de bestemming van een perceel vast en geeft aan waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook wat er gebouwd mag worden. Een nieuw bestemmingsplan kan verschillende vragen oproepen zoals:

  1. Kan ik als agrariër nog wel uitbreiden?
  2. Mag ik een nevenfunctie bij mijn agrarisch bedrijf beginnen?
  3. Waar moet ik dan aan denken?
  4. Kunnen functies in mijn omgeving, mijn bedrijf in de toekomst belemmeren?
  5. En als ik wil stoppen, waarvoor mag ik mijn leegstaande agrarische gebouwen dan gebruiken?
  6. Of moet ik dan alles slopen?
  7. Is het mogelijk een nieuwe woning te bouwen of een bedrijf te beginnen?

In het bestemmingsplan zouden ook de antwoorden te vinden moeten zijn op eventuele vragen. Door een vergelijking te maken met het nu geldende bestemmingsplan kun je ook lezen wat de veranderingen zijn. Het is daarom belangrijk kennis te nemen van dit voorontwerp bestemmingsplan. Als dit bestemmingsplan op een later moment wordt vastgesteld, bepaalt dit plan namelijk de (toekomst)mogelijkheden op jouw locatie!

Meer informatie:

Wil je jouw situatie door ons laten beoordelen of wil je een schriftelijke reactie indienen? Neem dan contact met ons op per e-mail via marco@bergsadvies.nl of telefonisch via 0475-494 407 of 06-823 88 707 (Marco).

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Marco Kleverwal Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Marco

Delen

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »