Nieuws | Vergunningverlening in Noord-Brabant: Wat kan wel?

Begin maart heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming stil ligt. Een zelfde bericht bereikte ons vanuit de Brabantse omgevingsdiensten. Vanwege grote onduidelijkheden in het toetsingskader rondom stikstof, worden aanvragen waar het stikstofaspect een onderdeel is, tijdelijk niet beoordeeld. Maar wat kan er dan wel? Wij praten je bij over de ontwikkelingen in Brabant. 

Gebiedsplannen

Op dit moment zijn alle provincies volop bezig met het opstellen van natuurdoelanalyses (hierna NDA). Dit is een belangrijk onderdeel van de gebiedsplannen die de provincies op 1 juli 2023 klaar moeten hebben in het kader van de landelijke stikstofaanpak.

Deze NDA’s van de Natura 2000-gebieden in Brabant laten zien dat het slecht gesteld is met de natuur in Noord-Brabant. Hierdoor kan er niet worden voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden en dit is de basis voor het verlenen van vergunningen. De slechte staat van de natuur leidde tot het stilleggen van de vergunningverlening.  

Online meeting adviseurs

Eind vorige week organiseerde provincie Noord-Brabant een online meeting over de NDA’s en de gevolgen voor de vergunningverlening in de provincie. Natuurlijk sloten wij hierbij aan en lieten ons bijpraten door de provincie. Uit de NDA’s blijkt dat in 13 van de 15 Natura 2000-gebieden de overmaat aan stikstof een knelpunt is. Daarnaast kan in veel gebieden de hydrologie tot problemen leiden. De provincie heeft cirkels van 25 km gemaakt rondom deze natuurgebieden en hiermee ligt heel Brabant en een groot deel van Limburg in het ‘probleemgebied’. Ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen, waarbij toch wel enige frustratie naar boven kwam bij ons en collega adviesbureaus.  

Wat kan wel?
Projecten zonder toename van depositie kan de provincie in principe wel afhandelen. Omdat een afname in depositie momenteel niet vergunningsplichtig is, gaat het hierbij om een zogenaamde ‘positieve weigering’. Het grootste probleem ligt momenteel bij de aanvragen waarbij sprake is van zogenaamd ‘extern salderen’, waarbij aangekochte stikstofrechten worden ingezet. Naar aanleiding van jurisprudentie speelt de additionaliteit een rol. Dit houdt in dat externe saldering niet kan worden ingezet voor een ander project als deze stikstofruimte ook kan worden ingezet om de natuur te verbeteren. Initiatiefnemers die een Wnb-aanvraag met extern salderen hebben lopen bij de provincie, ontvangen binnen 4 weken een keuzebrief over de afhandeling van de aanvraag.  

Andere aanvragen
Maar hoe zit het nu met aanvragen waarbij geen sprake is van een toename in depositie? Ook bij deze aanvragen spelen op dit moment zaken waardoor het niet mogelijk is om tot besluitvorming over te gaan. Zo bestaat er onzekerheid over de emissiefactoren van de Rav (of emissie reducerende systemen hun emissiereducties wel halen). Hierover zal de rechter medio 2023 een uitspraak doen. Er kan worden overgegaan tot vergunningverlening als een passende beoordeling wordt gemaakt. Maar hoe deze er uit moet zien en waar op beoordeeld moet worden is op dit moment nog onduidelijk. Ook bestaat er nog steeds onduidelijkheid over het aspect beweiden en bemesten. Tot slot zal de rechter binnenkort een uitspraak doen over de 25 kilometer zone waarmee het rekenprogramma AERIUS rekent. Al deze zaken hebben er toe geleid dat ook omgevingsdiensten die in opdracht van de gemeente de aanvragen beoordelen, hun werk hebben neergelegd.   

Het enige wat we op dit moment kunnen doen is hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de afhandeling van aanvragen. Wellicht dat de uitkomst van de provinciale verkiezingen hier nog een bijdrage aan kan leveren. Heb je behoefte om te sparren over de onduidelijkheden? Dan kun je altijd contact opnemen met een van onze collega’s. 

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Smits Adviseur milieu Meer over Bart

Delen

Nieuws | Wijziging IOV Noord-Brabant

Op 20 maart 2023 heeft de provincie Noord-Brabant de vastgestelde wijziging van de IOV bekend gemaakt.

Lees verder »

Nieuws | HAS Intensief Bedrijvenmarkt

Op 22 maart 2022 werd door de HAS Hogeschool in Den Bosch een Bedrijvenmarkt georganiseerd. Onze collega’s Aniek, Karen en Bart waren aanwezig en spraken met geïnteresseerden studenten over onze werkz...

Lees verder »