Nieuws | Ontwerp Omgevingsvisie Horst aan de Maas – Ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober tot en met 10 december 2021 het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie (opvolger van de structuurvisie) voor de gemeente ter inzage liggen. Deze omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2040 voor het hele grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas en kan voor ondernemers gevolgen hebben. Niet direct omdat de visie alleen de gemeente ‘bindt’ maar wel via de uitwerking van de visie die na vaststelling gaat plaatsvinden.

Waarom komt er een nieuwe Omgevingsvisie?

Naar verwachting treedt met ingang van 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Een groot aantal wetten en regels die betrekking hebben op de leefomgeving worden dan als het ware gebundeld. Bestemmingsplannen en structuurvisies, maar ook ander beleid op het gebied van de leefomgeving, gaan dan op in omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. In een omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van het beleid opgeschreven. Het omgevingsplan en de programma’s zijn er voor de uitwerking van het beleid in concrete regels, normen en waarden. Omdat het gaat om de fysieke leefomgeving krijgt iedere inwoner van Nederland met deze wet te maken. Ondernemers dus ook.

Omgevingsvisie Horst aan de Maas

Centraal in de visie staat een ambitie voor een gezond, leefbaar, ondernemend en groen Horst aan de Maas. Wat in deze visie staat, bepaald mede wat er straks kan en mag binnen de gemeente. Onderwerpen die in de omgevingsvisie onder andere aan bod komen zijn, een gezonde fysieke leefomgeving voor iedereen, zorg en welzijn, een veilige omgeving, gezondheid, economie, duurzaamheid, natuur en transitie naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw.

Agrarische sector

De gemeente wil de sector toekomstbestendig houden en de aanwezige regionale innovatiekracht volop inzetten. De gemeente faciliteert en stimuleert de omslag naar kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw staat in plaats van maximale productie een optimale productie centraal. Wanneer ondernemers hun innovatiekracht inzetten op optimaal produceren kunnen zij daarin koploper en een voorbeeld worden. De gemeente verwacht dat de omslag nieuwe zakelijke kansen met zich meebrengt.

Als de gemeente voor zo’n 70% uit land- en tuinbouwgrond bestaat én de agrarische sector wordt gezien als gebruiker en hoeder van het landschap dan ligt er voor de sector een belangrijke opgave. Al met al redenen om wat er in de visie staat serieus te nemen. De omgevingsvisie is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de site van de gemeente www.horstaandemaas.nl.

Gevolgen van de visie

De omgevingsvisie is de basis voor de later op te stellen programma’s en het omgevingsplan. Programma’s bevatten concrete projecten en concreet beleid. Het omgevingsplan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen van de gemeente Horst aan de Maas. Ons advies is om goed te bekijken wat de gevolgen zijn voor het bedrijf! Kijk de visie dus even door.

Zienswijze indienen

Heb je opmerkingen op deze Omgevingsvisie? Dan is er tot en met 10 december 2021 de mogelijkheid om een reactie te geven. Tot en met 10 december 2021 is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas, t.a.v. Team Omgeving, Postbus 6005, 5960 AA Horst (onder vermelding van: “Zienswijze Omgevingsvisie”).

Voor een mondelinge zienswijze kan je terecht bij Team Omgeving om een afspraak te maken, tel. (077)477 97 77. Dit is mogelijk tot drie werkdagen voor de afloop van de termijn van de terinzagelegging. E-mailen is niet mogelijk, omdat dit geen rechtsgeldige correspondentie is.

Hulp nodig?

Wil je naar aanleiding van dit artikel jouw situatie door ons laten beoordelen en/of een zienswijze laten opstellen? Neem dan contact op met onze collega Marco Kleverwal via marco@bergsadvies.nl of telefonisch via 06 – 8238 8707.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Miriam Nijssen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Miriam

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »