Nieuws | Ontwerp omgevingsverordening Limburg

In de Omgevingsverordening Limburg staan regels op het gebied van milieu, wegen, water, grond, landbouw, natuur, wonen en ruimte.

Alle regels die betrekking hebben op het omgevingsbeleid zijn ondergebracht in één verordening, die grofweg twee typen regels bevat:

  1. Instructieregels gericht tot gemeenten of het waterschap;
  2. Regels voor activiteiten die rechtstreeks voor een ieder gelden of voor specifieke doelgroepen.

Op dit moment geldt de Omgevingsverordening Limburg 2014. Met de komst van de Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding: 1 juli 2022) is een nieuwe omgevingsverordening nodig die de huidige gaat vervangen. Tot het moment dat de Omgevingswet en de nieuwe Omgevingsverordening Limburg in werking treden, blijft de huidige verordening gelden.

De provincie Limburg heeft met ingang van 7 juni jl. de Ontwerp Omgevingsverordening Limburg ter inzage gelegd. Dit vormt een belangrijke stap om te komen tot de herziening van de nu nog geldende verordening. Met deze Ontwerp Omgevingsverordening wordt aangesloten bij de kaders en het instrumentarium van de Omgevingswet.

De inhoud van de Ontwerp Omgevingsverordening (2021) verschilt inhoudelijk niet veel van de huidige Omgevingsverordening (2014). Het betreft, zoals de provincie zelf ook aangeeft, een grotendeels beleidsneutrale omzetting van de huidige omgevingsverordening. Desondanks zijn een aantal aspecten het benoemen waard, daar deze nieuw zijn in de Omgevingsverordening, dan wel inhoudelijk zijn gewijzigd.

Wonen

In de Ontwerp Omgevingsverordening wordt een realisatietermijn opgenomen voor de zgn. ‘papieren plannen’. Dit ter voorkoming dat dergelijke plannen nimmer meer tot ontwikkeling komen en maar blijven liggen.

Als het gaat om onherroepelijke, maar nog niet gerealiseerde plannen geldt dan het volgende:

  1. Plannen van vóór 2015, dienen uiterlijk 2025 gerealiseerd te zijn;
  2. Plannen van 2015 – 2021, dienen uiterlijk 2029 gerealiseerd te zijn;
  3. Plannen vanaf 2022 krijgen een realisatietermijn van 5 jaar.

Indien een plan niet binnen de realisatietermijn worden ontwikkeld, vindt een heroverweging van het plan plaats door de gemeente en wordt een afweging gemaakt op basis van de dán geldende kwantitatieve en kwalitatieve behoefte én regionale afspraken.

Zonne-energie

Het aspect zonne-energie is nieuw in de Ontwerp Omgevingsverordening. De Ontwerp Omgevingsverordening bevat instructieregels voor zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen, alsook instructieregels voor zonneparken. Met de komst van de Omgevingswet wordt het mogelijk zonnepalen op daken van gebouweigenaren te verplichten (utiliteitsgebouwen). De instructieregel in de Ontwerp Omgevingsverordening is gericht op het maximaal benutten van het dakoppervlak bij nieuw te realiseren bedrijfsgebouwen.

Ten aanzien van zonneparken wordt de Limburgse zonneladder overgenomen uit het landelijk beleid, alsook de ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Limburg. Essentie van deze ladder is dat duurzame opwek van zonne-energie zo min mogelijk op landbouwgronden en in natuurgebieden plaatsvindt. De primaire voorkeur ligt bij zon op dak en op gevels én het benutten van andere mogelijkheden in bebouwd en onbebouwd gebied (denk bijvoorbeeld aan vrijkomende bouwvlakken).

Huisvesting buitenlandse werknemers

De Ontwerp Omgevingsverordening bevat de instructieregel dat, bij de vaststelling van een omgevingsplan dat voorziet in een functie die de tijdelijke of permanente huisvesting van internationale werknemers toestaat, het gemeentebestuur rekening houdt met de normenset voor huisvesting van internationale werknemers, zoals dat wordt gehanteerd voor het register van de Stichting Normering Flexwonen (SNF-normen).

Wat betekent dit voor jouw situatie?

Van belang is op te merken dat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van het kaartbeeld, zoals opgenomen in de nog vigerende Omgevingsverordening 2014. Of en welke wijzigingen er op perceelsniveau (mogelijk) gaan plaatsvinden, is geheel afhankelijk van de omgevingsplannen die gemeenten na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en daarmee de Omgevingsverordening 2021, zullen vaststellen. Tot dat moment blijft het bij het oude.

Meer informatie

Het ontwerp van de Omgevingsverordening Limburg (2021) ligt van 7 juni tot en met 19 juli 2021 voor eenieder ter inzage. Het is ook te vinden op https://www.limburg.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsverordening en op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder identificatienummer NL.IMRO.9931.VOOmgeving-ON01. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze bij de Provincie Limburg indienen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »