Nieuws | Je teeltplan voor 2023, denk er alvast over na!

Het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) en het nieuwe Groene Landbouw Beleid (GLB) zorgen vanaf 2023 voor de nodige aanpassingen in het teeltplan van agrarische ondernemers.

De overheid wil dat de agrarische ondernemer zijn teeltplan voor het volgende jaar inlevert voor 31 december 2022. Het plan kan daarna, indien nodig, nog gewijzigd worden.

Wij adviseren tijdig na te denken hoe dit volgend jaar in te vullen op jouw bedrijf. Daarvoor gaat Bergs Advies medio september/oktober infodagen organiseren. Op dit moment zijn er nog wel onduidelijkheden, maar een aantal zaken die wel al bekend zijn benoemen we hieronder.

7e APN
De grootste verandering die genoemd wordt in het 7e APN is dat op elk perceel eens in de vier jaar een rustgewas geteeld moet worden. Concreet betekent dit één keer gedurende de jaren 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 wordt de verplichting voor een rustgewas één keer in de drie jaar.

Daarnaast is in de richtlijn ook opgenomen dat op alle zand- en lösspercelen een vanggewas gezaaid moet worden vóór 1 oktober, met uitzondering van winterteelten. Indien de datum van 1 oktober niet gehaald wordt, krijg je een korting op de stikstofgebruiksruimte voor het daarop volgende jaar.

De overheid wil voor melkvee- en rundvleesveehouders (zoog- en weidekoeien) een percentage grasland verplicht stellen. Welk percentage dit is, is echter nog niet duidelijk.

Ook verschuift de eerste uitrijdatum voor drijfmest op bouwland van 15 februari naar 15 maart. Voor sommige teelten is bemesting eerder nodig. Dit kan alleen indien het betreffende perceel aangemeld wordt voor 15 februari. Welke teelten hiervoor in aanmerking komen is nog onduidelijk.

Het nieuwe GLB
Het systeem van de betalingsrechten komt te vervallen. Indien je aan alle 9 punten van de Goede Landbouw en Milieucondities (GLMC) voldoet, kom je in aanmerking voor een bedrag van €220,- per ha. Hier bovenop komt een bedrag van €54,- voor de eerste 40 ha.

De drie belangrijkste GLMC’s lichten we toe:

  1. Bufferstroken langs waterlopen Een verplichting voor bufferstroken van 5 meter langs ecologisch kwetsbare waterlopen. Naast watervoerende sloten dient de bufferstrook 2 meter te zijn. Een kaart met welke sloten watervoerend of ecologisch kwetsbaar zijn is nog niet vrijgegeven.
  2. Gewassen op bouwland roteren Een perceel dient ieder jaar een ander gewas als hoofdteelt te hebben. Hiervoor zijn bedrijven met meer dan 75% gras en vlinderbloemige gewassen uitgezonderd. Er wordt door RVO aangegeven dat een volgteelt na de hoofdteelt ook gezien wordt als gewasrotatie. In de praktijk betekent dit dat een vanggewas zoals gele mosterd, gras, bladrammenas e.d. dus meetelt.
  3. Minimaal 4% van het bouwland niet productief laten Deze hectares kunnen ingevuld worden met landschapselementen, groene braak en akkerranden. Ook voor deze regeling zijn bedrijven met meer dan 75% gras en vlinderbloemige gewassen uitgezonderd. Groene braak telt hierbij met een wegingsfactor van 1,5 en bosjes onder de 1,5 ha mogen ook gezien worden als niet productief.

Indien je aan alle GLMC’s voldoet, kun je in aanmerking komen voor de ALNB subsidie en de eco-regeling. De eco-regeling bestaat uit een vijftal doelen: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit.

Voor het toepassen van een eco-activiteit kun je een bepaald aantal punten scoren. Bij het behalen van het minimaal aantal punten per eco-doel, kun je in aanmerking komen voor de categorieën brons, zilver en goud. Concreet komt dit neer op €60, €100 of €200 per ha. Het bedrag per ha is afhankelijk van de keuze voor eco-activiteiten en de daarbij horende bedragen.

Op dit moment is dus nog niet alle informatie rondom het 7e APN en nieuwe GLB compleet. Uiteraard houden we je op de hoogte van de actualiteiten. Houd onze website, social media en kennisbrief in de gaten voor meer informatie over het APN, het GLB en de informatiemiddagen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Imke Driessen Adviseur mestwetgeving Meer over Imke

Delen

Nieuws | Studiemiddagen nieuw GLB

Bergs Advies organiseert op 11, 13, 18 en 20 oktober studiemiddagen omtrent het nieuwe GLB. Het nieuwe GLB zorgt voor een veel veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Lees verder »

Nieuws | Gecombineerde opgave 2022

Op 1 maart is het startschot gegeven voor de Gecombineerde Opgave 2022. Dat betekent dat wij ook weer gestart zijn met het inplannen van afspraken. Als ondernemer heb je tot en met 15 mei de tijd om d...

Lees verder »