Nieuws | Aanvraag ‘tegemoetkoming kosten PAS-melders’

Vanaf 15 november van dit jaar is het mogelijk om een tegemoetkoming kosten aan te vragen voor PAS-melders. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor PAS-melders die gegevens hebben verstrekt aan de Minister van LNV voor het legaliseren van deze melding. Daarnaast ligt het ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen op dit moment ter inzage.

Voorwaarden tegemoetkoming

De tegemoetkoming is bedoeld voor de PAS-melders die een PAS-melding hebben gedaan in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 én die ter verificatie van deze PAS-melding gegevens hebben verstrekt aan de Minister. Indien je als melder meerdere PAS-meldingen hebt gedaan voor verschillende projecten op verschillende locaties kun je voor elk project een aanvraag om een tegemoetkoming doen.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming heb je een verklaring de-minimissteun nodig.

Met deze verklaring bevestig je als PAS-melder dat verlening van de tegemoetkoming niet zal leiden tot een overschrijding van de de-minimisplafonds behorende bij de de-minimisverordening en de landbouw de-minimisverordening. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Bij12.

Tegemoetkoming aanvragen?

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 15 november 2021 tot en met 30 november 2022. Dit is dezelfde periode als waarbinnen je als PAS-melders nog de mogelijkheid hebt een project aan te melden voor legalisatie. De aanvraag kan worden ingediend via het aanvraagformulier dat door RVO beschikbaar wordt gesteld. Binnen dit aanvraagformulier kan tevens de benodigde de-minimisverklaring worden gevoegd.

Na indienen van een volledige aanvraag beslist de Minister binnen 8 weken of er een uitbetaling plaats kan vinden. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt in één keer uitbetaald. Per toegewezen aanvraag bedraagt de tegemoetkoming € 1.600,-. Indien je als aanvrager onvolledige of onjuiste informatie hebt aangeleverd, kan de Minister een besluit tot uitbetaling intrekken of terugvorderen.

Legalisatieprogramma PAS-meldingen

Op 5 november van dit jaar is het ontwerp legalisatieprogramma meldingen goedgekeurd door de ministerraad. Het ontwerp ligt vanaf 10 november zes weken ter inzage. Het legalisatieprogramma bestaat uit twee delen. Naar verwachting treedt deel I in werking in januari 2022 voor een tijdvak van drie jaar. Deel II is de uitbreiding van het programma met de meldingsvrije activiteiten.

Maar wat houdt dit programma eigenlijk in? De stikstofruimte voor het verlenen van vergunningen aan PAS-melders moet komen uit bronmaatregelen. De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Maatregel gerichte opkoop (MGO)) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) zijn maatregelen die onder andere voor het legaliseren van de meldingen worden ingezet. Indien je als veehouder de activiteiten stopt én de vergunning hiervoor is ingetrokken, kan de stikstofruimte beschikbaar komen ten behoeve van het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Van de stikstofruimte die in het SSRS komt, wordt eerst 30% afgeroomd. De beschikbare stikstofruimte wordt optimaal gebruikt middels een ‘ruimtelijke puzzel’ die met behulp van een rekentool wordt gelegd.

Zodra er stikstofruimte beschikbaar is voor de legalisatie van een PAS-melding, informeert het bevoegd gezag jou als PAS-melder dat er een vergunningaanvraag ingediend kan worden. Deze vergunningen zullen gelegaliseerd worden op volgorde van binnenkomst bij het bevoegd gezag. De enige groep die geprioriteerd wordt in de legalisatie, zijn de PAS-meldingen waarvoor vóór 1 mei 2021 een handhavingsverzoek is ingediend. Legeskosten die gekoppeld zijn aan een dergelijke vergunningaanvraag bedragen maximaal € 1.600,-.

Vragen of hulp nodig?

Wij helpen je graag verder met het indienen van de aanvraag om tegemoetkoming of het legalisatieprogramma van de PAS-meldingen. Neem dan contact op met een van onze adviseurs milieu.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Lisa Lagerberg Adviseur mestwetgeving Meer over Lisa

Delen

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »