Nieuws | Extern salderen

Nieuws | Extern salderen

Het Rijk en provincies hebben recent afspraken gemaakt over extern salderen, oftewel de uitwisseling van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) tussen bedrijven of initiatieven. Hoewel we over twee verschillende soorten stikstofverbindingen praten, betekent dit dat voor de realisatie van (wegen)bouwprojecten of projecten in de industriële sector toch een manier is gevonden om de vergunning rond te krijgen. Deze bedrijven kunnen naast NOx ook NH3 aankopen van bijvoorbeeld veehouderijbedrijven.

Toename van stikstofdepositie op natuur voorkomen door extern salderen

Onder andere de veehouderij stoot ammoniak uit, ook wel ammoniakemissie genoemd. Dit slaat vervolgens neer op natuurgebieden (depositie) als stikstof (N2). Ditzelfde proces vindt plaats door verkeer, energiecentrales en industrie in de vorm van stikstofoxiden. Bij het realiseren van (wegen)bouwprojecten, of projecten in de industriële sector kan het zijn dat er sprake is van een toename in stikstofdepositie welke niet via interne maatregelen opgelost kunnen worden. Dit is op te lossen door ammoniak (extern) te kopen óf te leasen van een veehouder. De overheid noemt dit extern salderen. Wanneer de totale neerslag van stikstof niet groter wordt, kan een vergunning worden verleend en de uitbreiding worden gerealiseerd. Daarnaast is extern salderen ook mogelijk voor veehouders onderling.

Voorwaarden extern salderen

Er zijn een aantal voorwaarden voor extern salderen. Zo moet een veehouder zijn vergunningen intrekken voor dat deel van zijn bedrijf wat ingezet wordt voor extern salderen. Denk hierbij aan de Wet natuurbescherming, Omgevingsvergunning of een Melding Activiteitenbesluit. Daarnaast moet het nieuwe of uit te breiden project dezelfde stikstofdepositie veroorzaken op hetzelfde habitattype in het Natura 2000-gebied. Dit moet aangetoond worden met een AERIUS-depositieberekening. Ook moet het aantoonbaar zijn dat er een directe samenhang bestaat tussen het intrekken en het verlenen van de vergunning voor het nieuwe of uit te breiden project, én het intrekken van de ammoniak van het stoppende bedrijf. Hierbij geldt een afroming van 30% van de ammoniakemissie.

Verleasen

Voor tijdelijke projecten (denk aan wegen(bouw)) kan een initiatiefnemer voor een periode van maximaal 2 jaar ammoniak leasen. Hiervoor gelden veelal dezelfde voorwaarden als voor extern salderen. Ook hiervoor geldt de 30% afroming van de ammoniakemissie. Als na 2 jaar het leasecontract afloopt kan de verleaser weer 100% van de stikstofemissie inzetten op zijn bedrijf, mits het huisvestingssysteem intact is gebleven.

Vraag en aanbod ammoniak

Allereerst dient te worden bekeken of aan de voorwaarden van extern salderen of verleasen wordt voldaan. We kunnen samen een passende oplossing zoeken voor ieders situatie. Het is zaak om de juiste vraag en aanbod van stikstofruimte aan elkaar te koppelen. Wens je een toename in stikstofdepositie extern te compenseren of wil je als veehouder ammoniak beschikbaar stellen? Neem dan contact op met onze collega’s Rob van Helmond of Bart Smits.


« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Rob van Helmond Bedrijfsadviseur / Adviseur productierechten Meer over Rob

Delen

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Nieuws | Studiemiddagen nieuw GLB

Bergs Advies organiseert op 11, 13, 18 en 20 oktober studiemiddagen omtrent het nieuwe GLB. Het nieuwe GLB zorgt voor een veel veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Lees verder »