Nieuwsoverzicht

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »

Nieuws | Naderende datums in de kalenderlandbouw

Het is alweer bijna september en het einde van de mest uitrijperiode nadert. Goed om na te gaan óf en wanneer je nog mest uit mag rijden.

Lees verder »

Klantverhaal: Aardappelteeltbedrijf Geraats blijft in ontwikkeling

Samen met broer Bert is Johan Geraats aardappelteler. Ze hebben het bedrijf in Baexem van hun ouders overgenomen. Zij zijn de derde generatie.

Lees verder »

Nieuws | Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf 1 september t/m 29 september 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren.

Lees verder »

Nieuws | Hoeveel plaatsingsruimte heb je nog over? Houdt ook rekening met de vanggewassen!

Het groeiseizoen is inmiddels halverwege en de volgteelten en/of vanggewassen komen langzaamaan in beeld. Weet je hoeveel plaatsingsruimte er nog is? En waar dient qua wet-en regelgeving rekening mee...

Lees verder »

Nieuws | Doorkijkje naar het proces van een landschappelijke inpassing

Voor veel mensen is ‘landschappelijk inpassing’ een bekend onderwerp. Toch er zijn ook genoeg mensen die er nog nooit van hebben gehoord of wel weten dat het bestaat, maar zijn er nog nooit zelf mee i...

Lees verder »

Nieuws | Verplicht rustgewas, let op met meerjarige teelten!

In de jaren 2023 tot en met 2026 is het verplicht om minimaal één keer, op perceelsniveau, een rustgewas als hoofdgewas te telen op zand- en lössgronden.

Lees verder »

Nieuws | Inhoud opkoopregelingen (LBV en LBV+) bekend

Op 12 juni zijn de Lbv-plus (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting) en Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie) gepubliceerd.

Lees verder »

Nieuws | Prognose

De meeste gewassen zitten inmiddels in de grond. Dit betekent dat er mest is uitgereden en afgevoerd. Rond deze tijd komt de vraag of er al genoeg mest is afgevoerd of toch niet?

Lees verder »

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »

Blog | Door de jungle van het nieuwe GLB- en Mestbeleid

In deze blog neemt Susan je mee door de jungle van het nieuwe GLB- en Mestbeleid.

Lees verder »

Nieuws | 25 km-grens voor berekenen stikstof aanvaardbaar

Het is een klein lichtpuntje in de stikstofcrisis. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de rekenafstand van 25 kilometer vanuit de bron bij individuele pr...

Lees verder »

Blog | Aan de slag met ‘Duurzaamheid en energie’

We kunnen er niet omheen. Ons klimaat verandert. De gevolgen zijn voor iedereen merkbaar. Denk aan steeds meer regen (wateroverlast) en steeds langere warme periodes (hittestress).

Lees verder »

Nieuws | Wijziging IOV Noord-Brabant

Op 20 maart 2023 heeft de provincie Noord-Brabant de vastgestelde wijziging van de IOV bekend gemaakt.

Lees verder »

Nieuws | Vergunningverlening in Noord-Brabant: Wat kan wel?

Begin maart heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming stil ligt. Een zelfde bericht bereikte ons vanuit de Brabantse omgeving...

Lees verder »

Blog | Wat komt er allemaal kijken bij een ruimtelijke procedure?

In Nederland is de ruimte schaars. Onder andere woningen, wegen, landbouw en natuur vragen om steeds meer ruimte. Het kabinet staat daarmee voor grote opgaven en keuzes op het gebied van de fysieke le...

Lees verder »

Nieuws | Klopt mijn WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking valt weer in de brievenbus, maar klopt deze wel? Het is verstandig om dit na te kijken. Zo voorkom je dat je honderden euro’s teveel betaald.

Lees verder »

Nieuws | Champost als meststof

Champost is een restproduct uit de champignonteelt en kan als meststof gebruikt worden.

Lees verder »

Nieuws | De Kringloopwijzer invullen

Voor veel melkveehouders in Nederland is het verplicht om vanuit hun zuivelonderneming de Kringloopwijzer in te vullen. Ons advies is om dit tijdig en zorgvuldig te (laten) doen.

Lees verder »

Nieuws | Mest uitrijden op vroege teelten

Vanaf dit jaar is de start van de uitrijperiode voor drijfmest op bouwland gewijzigd naar 16 maart i.p.v. 16 februari.

Lees verder »

Nieuws | Bufferstroken en het zaaien van vanggewassen vanaf 2023 verplicht

Vanaf 2023 zijn bufferstroken langs waterlopen én het inzaaien van een vanggewas op zand en lössgronden verplicht. Deze maatregelen worden in 2023 van kracht.

Lees verder »

Nieuws | rVDM: de nieuwe digitale mestbon, wat verandert er voor jou?

Per 1 januari 2023 is het werken met het ‘Realtime vervoersbewijs dierlijke mest’ (rVDM) van start gegaan. Dit is een digitale mestbon ipv de bekende papieren bon. De grootste verandering heeft betrek...

Lees verder »

Nieuws | Eindbalans opgemaakt?

Voldoet jouw bedrijf dit jaar al aan de mestverwerkingsplicht? Hoogste tijd om de eindbalans op te maken voor 2022. Registreer alles vóór 1 januari bij RVO.

Lees verder »

Nieuws | Sinterklaasgedicht 2022

Sinterklaas bestelde “un petit croissant". Toen hij dit jaar aankwam in ons kikkerland.

Lees verder »

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Nieuws | Mestverwerking, zorg dat het geregistreerd staat!

Richting het einde van het jaar komt de mestverwerkingsplicht steeds meer op de voorgrond. Dit moet uiterlijk 31 december geregeld zijn.

Lees verder »

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »

Blog | Mer: Samen naar de toekomst

Na zo’n 2 jaar van afwezigheid, wat betreft een fysieke bijeenkomst, was het op donderdag 13 oktober jl. weer zover. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de Landelijke mer-dag w...

Lees verder »

Nieuws | Terugblik studiemiddagen nieuw GLB

Afgelopen week vonden de eerste twee studiemiddagen plaats over het nieuwe GLB. In een overvolle zaal vertelden onze collega’s meer over de veranderingen die het nieuwe GLB teweegbrengt.

Lees verder »

Nieuws | Al voorbereid op Brabants beleid?

Per 1 januari 2024 gaan de strengere emissie-eisen van de omgevingsverordening (IOV) van Noord-Brabant gelden. Om alles in goede banen te leiden heeft de provincie de Routekaart Stalaanpassingen Noord...

Lees verder »

Personeel | Bergsdag 2022

Afgelopen weekend was het weer tijd voor de jaarlijkse “Bergsdag”. In tegenstelling tot de afgelopen zomermaanden werd er voor afgelopen zaterdag wél veel regen voorspeld. Hierdoor moest de organisati...

Lees verder »

Personeel | Welkom Chiel

Afgelopen maand mochten we onze nieuwe collega, Chiel Coulen verwelkomen! Hij gaat aan de slag als landschapsontwerper binnen het team van ruimtelijke ontwikkeling.

Lees verder »

Blog | Een blik op de agrarische sector

Met het korter worden van de dagen, worden mijn werkdagen onvoorspelbaarder. Dat komt omdat de klanten ook in de gaten krijgen dat het zo weer 31 december is. De ene klant moet nog afspraken gaan make...

Lees verder »

Nieuws | Studiemiddagen nieuw GLB

Bergs Advies organiseert op 11, 13, 18 en 20 oktober studiemiddagen omtrent het nieuwe GLB. Het nieuwe GLB zorgt voor een veel veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Lees verder »

Nieuws | Agrarische Dagen Someren

Bezoek onze stand (nummer 203) tijdens de Agrarische Dagen Someren 2023 op 17 en 18 september. Daar vertellen we je graag meer over de laatste ontwikkelingen binnen de sector en hoe hiermee om te gaan...

Lees verder »

Nieuws | Bemesting na maisteelt

Op bouwland is bemesting door middel van drijfmest toegestaan tot en met 15 september. Dit geldt voor alle grondsoorten. Echter, indien er bemesting door middel van drijfmest plaatsvindt op een percee...

Lees verder »

Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot van uitbetaling betalingsrechten

Door de aanhoudende droogte is er besloten dit jaar nog een extra mogelijkheid aan te bieden voor het aanvragen van een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling 2022. Dit is mogelijk via RVO van...

Lees verder »

Personeel | Kleine moeite, groot gebaar

Aniek begon ongeveer 6 jaar geleden na haar studie (Toegepaste Biologie) bij Bergs Advies als adviseur mestwetgeving. Tijd om nader kennis met haar te maken in dit artikel..

Lees verder »

Blog | De natuurvergunning voor de veehouderij; het blijft een netelig ding

“In de menselijke samenleving hebben zich, in het bijzonder in de laatste tientallen jaren, wijzigingen voltrokken welke een steeds kleinere plaats overlaten aan de vrije natuur...

Lees verder »

Nieuws | Routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant

Per 1 januari 2024 gaan de strengere emissie-eisen van de omgevingsverordening Noord-Brabant gelden. Dit houdt in dat aan deze eisen per 1 januari 2024 op bedrijfsniveau moet worden voldaan óf elke ve...

Lees verder »

Nieuws | Vergeet je veulen niet te registreren

Afgelopen jaren is het aantal paardenhouderijen in het landelijk gebied enorm toegenomen. Dit zorgt bij Bergs Advies voor een toenemend aantal vragen uit deze sector. Een terugkerend onderwerp is het...

Lees verder »

Nieuws | GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders met grond

Vanwege de Oekraïne-crisis heeft de Europese commissie besloten om de Europese landbouwcrisisreserve te activeren. Voor Nederlandse varkens- en pluimveehouders met grond is er ruim 8 miljoen euro besc...

Lees verder »

Nieuws | Je teeltplan voor 2023, denk er alvast over na!

Het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) en het nieuwe Groene Landbouw Beleid (GLB) zorgen vanaf 2023 voor de nodige aanpassingen in het teeltplan van agrarische ondernemers.

Lees verder »

Nieuws | Rendement van je zonnepanelen behouden

Zonnepanelen worden dag en nacht blootgesteld aan vuil uit de omgeving. Vuil en aanslag zorgen voor een verminderde lichtinval. Het schoonmaken van zonnepanelen kan financieel interessant zijn.

Lees verder »

Nieuws | Planschade vanwege stalderingsregels Provincie Noord-Brabant?

Hokdierhouders uit de provincie Noord-Brabant opgelet. Heb je planschade vanwege stalderingsregels? Dien dan je schadeclaim binnen enkele dagen in. Er bestaat namelijk een reële kans dat de schadecla...

Lees verder »

Nieuws | Informatiemiddag voor paardenhouders

Informatieve middag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen de paardenhouderij.

Lees verder »

Nieuws | Plaatsingsruimte voor aanvoer mest

Het groeiseizoen is halverwege dus het is verstandig om de hoeveelheid plaatsingsruimte voor mest in kaart te brengen. Daarnaast is er nieuwe info over GLB-beleid vanaf 2023.

Lees verder »

Nieuws | Wijziging Beheerplan Peelvenen: reageren kan tot 6 juli a.s.!

Het ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ligt van 25 mei tot en met 6 juli a.s. ter inzage. In deze periode is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Wij kunnen hierbij helpen.

Lees verder »

Nieuws | Afromingsvrije (ver)lease fosfaatrechten, hoe zit het ook alweer?

Legeskosten wel of niet door de verhuurder, afromingsvrij verleasen en het fosfaatproductieplafond. Bij de handel van fosfaatrechten speelt dit allemaal mee. Onze collega Rob legt het voor je uit.

Lees verder »

Nieuws | Voorschot van uitbetaling betalingsrechten ontvangen? Meld je aan!

Net als voorgaande jaren kan er dit jaar een voorschot aangevraagd worden van de basis- en vergroeningsbetaling 2022. Dit is mogelijk bij RVO van 7 juni tot en met 28 juni a.s. en gaat om een voorscho...

Lees verder »

Nieuws | Een einde of juist een nieuw begin

Al jaren exploiteerden Antoon (66) en Wilma (63) Schouten een gesloten varkensbedrijf met 300 zeugen en 2.500 vleesvarkens in Schijndel. Hun passie en hun leven. Naarmate de jaren verstreken, gingen...

Lees verder »

Blog | Terugblik AERIUS-gebruikersdag

Op 21 april zijn Bart en Lisa van de afdeling bedrijfsontwikkeling naar Utrecht geweest om deel te nemen aan de AERIUS gebruikersdag. AERIUS is een online rekentool waar we bij Bergs Advies dagelijks...

Lees verder »

Nieuws | Nieuwe stoppersregeling veehouderijen

Met de nieuwe stoppersregeling voor veehouderijen kunnen varkens-, pluimvee- en melkveehouders hun bedrijfslocatie vrijwillig en met subsidie beëindigen. De subsidie bestaat uit een vergoeding van 100...

Lees verder »

Nieuws | Fosfaatrechten afromingsvrij leasen

Op 2 maart 2022 is er een wetswijziging voor de Meststoffenwet gepubliceerd. Hierin staat dat het voor melkveehouders mogelijk wordt om vanaf half april 100 kilogram fosfaatrechten per kalenderjaar af...

Lees verder »

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »

Personeel | Samenwerken geeft energie!

Verdeeld over twee periodes, werkt Guido al bijna zeven jaar voor Bergs Advies. In 2012 begon hij als adviseur bij Bergs Advies. Die functie verruilde hij na 5,5 jaar en ging aan de slag als KAM coörd...

Lees verder »

Nieuws | HAS Intensief Bedrijvenmarkt

Op 22 maart 2022 werd door de HAS Hogeschool in Den Bosch een Bedrijvenmarkt georganiseerd. Onze collega’s Aniek, Karen en Bart waren aanwezig en spraken met geïnteresseerden studenten over onze werkz...

Lees verder »

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »

Nieuws | Alsnog mais telen op zand? Let op!

We krijgen signalen van verschillende ondernemers die meer mais willen telen in verband met het conflict in Oekraïne. Wij hebben een brief opgesteld die je als ondernemer naar RVO kunt sturen in deze...

Lees verder »

Nieuws | Klopt mijn WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking valt weer in de brievenbus, maar klopt deze wel? Het is verstandig om dit na te kijken. Zo voorkom je dat je honderden euro’s teveel betaald.

Lees verder »

Nieuws | Gecombineerde opgave 2022

Op 1 maart is het startschot gegeven voor de Gecombineerde Opgave 2022. Dat betekent dat wij ook weer gestart zijn met het inplannen van afspraken. Als ondernemer heb je tot en met 15 mei de tijd om d...

Lees verder »

Nieuws | Heb je de KringloopWijzer 2021 al ingevuld?

Alle melkveehouders in Nederland zijn verplicht om vanuit hun zuivelonderneming de KringloopWijzer in te vullen. Ons advies om de gegevens zorgvuldig in te vullen en te controleren. De uiterste datum...

Lees verder »

Nieuws | Wijziging Emissiefactoren Rav en Rgv in consultatie

Op 21 januari 2022 is het Ministerie van I&W een Consultatie gestart voor een wijziging van de Rav & Rgv. De beoogde wijzigingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor betrokkenen. Daarom biedt het Mini...

Lees verder »

Nieuws | Betalingsrechten 2022

Heb je de afgelopen twee weken bericht gekregen van RVO over betalingsrechten? Indien je betalingsrechten over of tekort hebt, kun je bij ons terecht voor meer informatie, advies en voor (ver)kopen of...

Lees verder »

Nieuws | Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (Lbv)

Ben je veehouder en overweeg je te stoppen? Dan biedt deze nieuwe regeling wellicht mogelijkheden. De verwachting is dat half februari 2022 de concept regeling wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Nieuws | Verplicht maispercelen melden

Wil je mais telen op zand- en lössgronden? Dan ben je verplicht om dit te melden via RVO in verband met verkorte uitrijperiode voor drijfmest. Lees hier de voorwaarden.

Lees verder »

Nieuws | Belastingvrijstelling op leidingwater!

Verbruik je per jaar meer dan 300 m3 leidingwater? Dan kun je vrijgesteld worden van leidingwaterbelasting van het waterverbruik boven de 300 m3 per WOZ-object per jaar...

Lees verder »

Blog | De agrarische sector in 2022, wat staat er te gebeuren?

Het maken van keuzes wordt voor agrarische ondernemers steeds lastiger. Om een beeld te geven wat ons als agrarische sector te wachten staat, werp ik een kleine blik op de toekomst.

Lees verder »

Nieuws | Nieuwe stal opfokleghennen een feit!

De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe stal voor opfokleghennen in Haler. De eerste kuikens komen half januari 2022 in deze stal en kunnen vrij bewegen in het volière systeem. Op de plek van deze...

Lees verder »

Personeel | Kerstpakket 2021

De Kerstman en zijn elfje zijn weer langs geweest! Ze hebben het kerstpakket weer heerlijk gevuld met producten van onze klanten. Benieuwd wat er in zit?

Lees verder »

Nieuws | Investeringssubsidie groen-economisch herstel

Vanaf 20 december is de subsidiemodule ‘investeren in groen-economisch herstel’ van het Economisch Herstelfonds geopend. Landbouwers kunnen in aanmerking komen voor 60% subsidie en jonge landbouwers (...

Lees verder »

Nieuws | Een beslissing voor de toekomst

Ger en Annie hadden geen opvolging en hun bedrijfslocatie bood weinig toekomstperspectief. Door samen met ons in gesprek te gaan, hebben ze besloten om zich in te schrijven voor de Saneringsregeling V...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »

Nieuws | Sinterklaasgedicht 2021

Buiten de stikstofdepositie die de pakjesboot kan veroorzaken, heeft de Sint dit jaar weer met een aantal nieuwe problemen te maken.

Lees verder »

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021 ontvangen.

Lees verder »

Nieuws | Aanvraag ‘tegemoetkoming kosten PAS-melders’

Vanaf 15 november van dit jaar is het mogelijk om een tegemoetkoming kosten aan te vragen voor PAS-melders. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor PAS-melders die gegevens hebben verstrekt aan de Ministe...

Lees verder »

Nieuws | Ontwerp Omgevingsvisie Horst aan de Maas – Ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober tot en met 10 december 2021 het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie (opvolger van de structuurvisie) voor de gemeente ter inzage liggen.

Lees verder »

Nieuws | Beleidsregels scheppen kaders voor huisvestingsmogelijkheden arbeidsmigranten

Mede door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. Het buitenlandse personeel wordt veelal gehuisvest op verouderde vakantieparken, in cara...

Lees verder »

Nieuws | Bergs Advies constateert mankementen – Wijzigt Limburgse Omgevingsverordening?

Afgelopen week deelden we al onze zorgen met jullie. De zogenaamde “beleidsneutrale omzetting” van de Provinciale verordening is helemaal niet beleidsneutraal. We hebben dan ook meteen onze zorgen met...

Lees verder »

Nieuws | Bergs Advies dient zienswijze in tegen Ontwerp 7e Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingsverordening Limburg 2021: ammoniaknormen strenger dan Brabant?

Met de verwachte inwerkingtreding van 1 juli 2022, maakt ook de provincie Limburg zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Er leek geen wolkje aan de lucht.

Lees verder »

Nieuws | Middag voor erfbetreders

De professionele veehouder verlangt steeds meer naar een sparringpartner op een breed vlak. We merken dat de gevraagde adviezen zich vaak niet alleen beperken tot één specifiek product of één specifie...

Lees verder »

Nieuws | De juiste koers varen

Afgelopen weekend vond onze jaarlijkse ‘Bergsdag’ plaats. Deze jaarlijks terugkerende dag werd een jaar uitgesteld wegens corona. Gelukkig kon onze gezamenlijke Bergsdag dit jaar wél plaatsvinden!

Lees verder »

Nieuws | Uitstel vanggewasverplichting tot 31 oktober

Maïstelers op zand- en lössgronden krijgen uitstel tot 31 oktober van de vanggewasverplichting. Hier zitten wel consequenties aan. Zo moet het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst worden gezaaid.

Lees verder »

Nieuws | Zijn jouw paarden al geregistreerd?

Vanaf 21 april 2021 is het verplicht om jouw paard(en) te registreren in het I&R-systeem. Hierdoor wordt duidelijk waar paarden zich bevinden.

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken – deel 4

In mijn vorige blogs heb je kunnen lezen hoe ik de kernwaarden van Bergs Advies eerlijk, specialist en passie terugzie in mijn eigen werk. Daarom heb ik je een kijkje in de keuken gegeven, hoe mijn we...

Lees verder »

Personeel | Welkom Rinke

Graag stellen we onze nieuwe collega Rinke Verstappen aan jullie voor. Rinke is onlangs bij Bergs Advies gestart als adviseur ruimtelijke ordening. Vanuit haar passie voor de agrarische sector gaat ze...

Lees verder »

Nieuws | Melding overmacht GLB

Indien je niet aan de voorwaarden of randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunt voldoen door een extreme situatie, kun je een beroep doen op overmacht om korting op de GLB-sub...

Lees verder »

Personeel | Met hart voor de agrarische sector

Lisa’s passie voor de agrarische sector heeft ze op het melkveebedrijf bij haar thuis ontwikkeld. Na de middelbare school besloot ze dan ook haar studie te vervolgen aan de HAS in Den Bosch. Daar stud...

Lees verder »

Personeel | Welkom Frank

Vandaag stellen we onze nieuwe collega Frank Beerens aan jullie voor. Frank is onlangs bij Bergs Advies gestart als adviseur mestwetgeving.

Lees verder »

Nieuws | Wil je nog mest uitrijden? Dit zijn de regels

De oogst is in volle gang en er komen weer percelen bouwland vrij voor het uitrijden van mest. Ook het grasland kan wellicht nog wat mest gebruiken. Maar wat zijn de regels ook alweer en tot wanneer m...

Lees verder »

Nieuws | Hoogwaterschade opgelopen in juli 2021? Meld de schade alvast bij RVO

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen schade melden.

Lees verder »

Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot uitbetaling betalingsrechten

Afgelopen juni hebben landbouwers de mogelijkheid gehad om een vervroegde uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling 2021 aan te vragen.

Lees verder »

Personeel | Welkom Tom

Onlangs is onze nieuwe collega Tom Schrijnwerkers gestart als Adviseur milieu. Tom is opgegroeid op een melkveebedrijf in Horn. Na een technische studie kwam hij erachter dat hij toch écht meer passie...

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken – deel 3

Een tijdje terug schreef ik al een blog over de eerste twee kernwaarden van Bergs Advies: eerlijk en specialist. In deze blog licht ik onze derde kernwaarde ‘passie’ toe vanuit mijn perspectief en als...

Lees verder »

Nieuws | Nog ruimte om (kunst)mest aan te voeren?

De eerste percelen bouwgrond komen momenteel weer vrij. Er worden op het moment al erwten, uien en wortelen gerooid en de oogst van de granen staat in het vooruitzicht.

Lees verder »

Personeel | De varkenssector als ’tweede thuis’

Rob is sinds het afronden van zijn opleiding in 2000 werkzaam binnen de varkenssector. Toen hij besloot om het over een andere boeg te gooien, kreeg hij toch weer heimwee naar de varkenssector.

Lees verder »

Personeel | Allround advies met boerenverstand

“Wat voor werk doe jij eigenlijk?” Een veel voorkomende vraag op een feestje, hoewel ik goed moet nadenken wanneer het laatste feestje eigenlijk ook alweer was. “Ik ben adviseur ruimtelijke ontwikkeli...

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in Q2 verder uitgebreid

Vanaf 25 juni is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, ditmaal voor het 2e kwartaal van 2021 (Q2).

Lees verder »

Nieuws | Een nieuw SPF-zeugenbedrijf

Het heeft ‘even’ geduurd, maar het staat er eindelijk: het nieuwe zeugenbedrijf van de familie Swinkels! Na een jarenlange procedure (14 jaar) is het nieuwe SPF-bedrijf bijna klaar voor gebruik.

Lees verder »

Personeel | Welkom Joris

Deze maand mogen we onze nieuwe collega Joris Kuijpers verwelkomen! Joris gaat bij ons aan de slag als adviseur mestwetgeving. Hij stelt zich graag even voor:

Lees verder »

Nieuws | Ontwerp omgevingsverordening Limburg

In de Omgevingsverordening Limburg staan regels op het gebied van milieu, wegen, water, grond, landbouw, natuur, wonen en ruimte.

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters!

De meeste ondernemers zullen inmiddels wel bekend zijn met de TVL; een corona-subsidieregeling die getroffen ondernemers ondersteunt in het betalen van de vaste lasten van hun bedrijf.

Lees verder »

Nieuws | Eerder uitbetaling van betalingsrechten ontvangen? Vraag een voorschot aan!

Evenals in 2020 kan er dit jaar een voorschot aangevraagd worden van de basis- en vergroeningsbetaling 2021. Dit kan tussen 8 juni en 30 juni a.s. bij RVO voor het ontvangen van een voorschot van € 30...

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken – deel 2

In mijn vorige blog, kon je lezen hoe de waarde ‘eerlijkheid’ tot uiting komt tijdens mijn werk. In deze blog zoom ik in op de tweede waarde van Bergs Advies, namelijk: specialist, oftewel specialisme...

Lees verder »

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken - deel 1

De kernwaarden van Bergs Advies zijn: Eerlijk, Specialist, Passie en Dichtbij. Zelf werk ik komende maand mei alweer 4 jaar binnen het team van Bergs en deze kernwaarden passen perfect bij de dagelijk...

Lees verder »

Blog | Een tussentijdse prognose scheelt uitzoekwerk én kosten

Als adviseur bij Bergs Advies hou ik me voornamelijk bezig met de uitwerking van de meststoffenwetgeving op de bedrijfsvoering bij de klant. In dit kader vragen klanten mij wel eens naar het nut van e...

Lees verder »

Blog | De agrarische sector: dynamisch en essentieel

Als adviesbureau houden we ons al meer dan 20 jaar bezig met het ondersteunen van ondernemers in de agrarische sector. In vele facetten een dynamische sector. Dat maakt het werken in deze sector erg u...

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor alle sectoren verlengd

Op 9 december 2020 is bekend gemaakt dat de verbreding van de TVL voor vrijwel alle SBI-codes ook voor het 1e kwartaal 2021 geldt. Hiermee komt dus ook de agrarische sector weer in aanmerking voor de...

Lees verder »

Personeel | Een fijne club!

Als administratief medewerkster is Marieke het eerste aanspreekpunt voor klanten. Als je ons kantoor belt, heb je grote kans dat je Marieke aan de telefoon krijgt.

Lees verder »

Personeel | Welkom Marco!

Vanaf deze maand mogen we onze nieuwe collega Marco Kleverwal verwelkomen. Marco gaat aan de slag als adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij stelt zich graag aan jullie voor:

Lees verder »

Nieuws | ISDE-subsidie voor zonnepanelen en windturbines

Op 14 december zijn de wijzigingen van de ISDE-regeling in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees verder »

Nieuws | 20 jaar Bergs Advies

Het jaar 2020 is het jaar waarin Bergs Advies 20 jaar bestaat. Vanaf 2000 zetten we ons iedere dag in om agrariërs te voorzien van specialistisch advies op het gebied van dagelijkse bedrijfsvoering en...

Lees verder »

Blog | Deel je drive. Daarmee bereiken we meer!

Helaas lopen steeds meer projecten anders dan verwacht. Toetsen aan wet- en regelgeving lijkt niet meer voldoende. Hoe gaan we hier mee om?

Lees verder »

Nieuws | Geen kerstborrel dit jaar, maar de Kerstman en zijn elfje!

“Ho ho ho” klonk er dit weekend bij vele collega’s aan de voordeur. Ineens stond daar de Kerstman met zijn elfje! Zij kwamen namens de directie het kerstpakket overhandigen.

Lees verder »

Nieuws | Nieuwe 3-sterren pluimveestal een feit

Waar voorheen melkvee- en varkensstallen stonden, staat inmiddels een moderne 3-sterren pluimveestal. Een project waar wij als Bergs Advies trots op zijn, want het is niet zomaar een stal.

Lees verder »

Nieuws | Sint is verdwaald

Sint was de laatste tijd een beetje verdwaald, want hij werd afgelopen jaar weer door de regels ingehaald.

Lees verder »

Nieuws | Toch nog subsidiepotje POP3 Jonge Landbouwers

Goed nieuws voor agrarische bedrijfsopvolgers: er is dit jaar toch nog een subsidiepotje beschikbaar gesteld voor de POP3 Jonge Landbouwers regeling.

Lees verder »

Blog | De realiteit van de geschatte mestvoorraad

Het doorgeven van de eindvoorraad mest; slechts een administratieve handeling van een veehouder. Toch kunnen de consequenties van de ingevulde gegevens aanzienlijk zijn.

Lees verder »

Blog | De meest efficiënte weg naar een gewenst resultaat

Je hebt een idee, je weet wat je wil. Een uitbreiding of een aanpassing. De hoofdlijnen heb je uitgedacht, maar vergeet je geen belangrijke details?

Lees verder »

Personeel | Elkaar vooruit helpen

Als Adviseur Milieu zorgt Bart dagelijks dat planvorming met en voor klanten tot stand komt. Hij verzorgt vergunningaanvragen voor voornamelijk varkenshouders. Uiteindelijk leidt die aanvraag tot het...

Lees verder »

Nieuws | Het hoogste punt bereikt

Van de voormalige melkvee- en varkensstallen is intussen niets meer te zien. De bouw van de nieuwe pluimveestal is in volle gang en het hoogste punt is inmiddels bereikt!

Lees verder »

Nieuws | Extern salderen

Het Rijk en provincies hebben recent afspraken gemaakt over extern salderen, oftewel de uitwisseling van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) tussen bedrijven of initiatieven.

Lees verder »

Nieuws | Drie sterren vleesvarkensstal @ Meerlo

De eerste varkens scharrelen inmiddels al vrolijk rond in de nieuwe stal van Livar. Enkele jaren terug kocht Livar deze locatie in Meerlo ter uitbreiding van het Livar-concept.

Lees verder »

Nieuws | Denken in oplossingen

Wat doe je als de mestsilo niet meer is toegestaan en ook nog te weinig inhoud heeft? Op zoek gaan naar oplossingen natuurlijk! Dit deden Peter en Tiny van Nieuwenhoven uit Roggel.

Lees verder »

Nieuws | De dialoog: een ‘moetje’ of een kans?

Dialogen; bij Bergs kunnen we er een boek over schrijven. Van applaudisserende omwonenden tot buren die al met vuur in de ogen binnenkomen. Van bijeenkomsten die eindigen in een gezellige borrel tot p...

Lees verder »

Nieuws | Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Afgelopen dinsdag heeft GS van de provincie Noord-Brabant de wijziging van de Interim omgevingsverordening (IOV) in concept vastgesteld. De provincie wilde hier voor de vakantieperiode zoveel mogelijk...

Lees verder »

Nieuws | Eind en begin

Een kaal weiland en de sloop van oude bedrijfsbebouwing. Passanten zullen denken dat dit het einde, de afsluiting is, van een agrarisch bedrijf. De komende jaren gaan immers toch veel agrarische bedri...

Lees verder »

Personeel | Welkom Bart!

Op 1 juni hebben we een nieuwe collega mogen verwelkomen: Bart Vlemmix Bart is gestart als junior adviseur mestwetgeving en stelt zich graag aan u voor:

Lees verder »

Nieuws | Waarom demonstreren boeren?

Normaal gesproken zorgen wij als adviesbureau voor uitleg van (complexe) regelgeving aan de agrariërs. Hoe zij aan (nieuwe) regelgeving moeten en kunnen voldoen. Zo ook bij de nieuwe veevoermaatregel...

Lees verder »

Nieuws | Stikstof is niet alleen maar ammoniak

We hebben allemaal de berichten over schonere lucht in Nederland wel gezien. Doordat het openbaar leven grotendeels stil is komen te liggen, is er veel minder stikstof in de lucht.

Lees verder »

Nieuws | ''Je bent jong en je wilt wat!''

Dat zegt Sander Saes (24) uit Weert. Hij heeft sinds vorig jaar zijn eigen vleeskuikenbedrijf. Een bedrijf waar hij trots op is!

Lees verder »

Nieuws | Studeren binnen Bergs Advies?

Gezien de snelle ontwikkelingen in de agrarische sector is het van belang dat wij, als medewerkers binnen Bergs Advies, hierin ook mee ontwikkelen om samen met onze ondernemers op een juiste manier hu...

Lees verder »

Nieuws | “Bergs trekt volle zalen”

Regelmatig worden wij als Bergs Advies benaderd voor het organiseren van studieclubavonden. Voor zowel de pluimvee, varkens als rundveesector spelen wij hierin graag een rol.

Lees verder »

Nieuws | Zo doen we dat bij Bergs!

Human Resource Management afgekort ook wel HRM… Binnen Bergs Advies gebruiken we liever de term P&O: Personeel en Organisatie. Maar nog liever praten we over Mens en Organisatie, want die staat bij Be...

Lees verder »

Nieuws | ‘Samen vooruit’

Ja, ‘samen vooruit’. Dat is waar we als bedrijf elke dag voor gaan! Een blijvend streven voor ons zelf, maar zeker ook dagelijks in deze mooie agrarische sector.

Lees verder »

Personeel | Oktoberfest & Bokkenollen

Soms heb je zo’n weekend, vol uitjes met collega’s. Een feestje dat inmiddels elk jaar op de planning staat is het Oktoberfest in Sittard.

Lees verder »

Personeel | Welkom Karen!

Op 1 oktober hebben we wederom een nieuwe collega mogen verwelkomen: Karen van den Heuvel. Zij is gestart als HR medewerker en stelt zich graag aan u voor:

Lees verder »

Personeel | Bergsdag 2019

Afgelopen zaterdag vond onze traditionele Bergsdag weer plaats, dit jaar georganiseerd door Anne en Sabine.

Lees verder »

Personeel | Geit ut neet den bökt ut mer…

Iedere dag loop ik op kantoor langs de muur waar ons motto hangt. Het hangt er al jaren. Het is Limburgs dialect, maar ik als Brabander snap de strekking heel goed. Kan het niet linksom, dan maar rech...

Lees verder »

Terug op het oude nest

Een ‘boemerang-medewerker’, zo noemen ze het ook wel. Een jaar geleden besloot ik de stap te maken om terug te keren. Terug naar Bergs Advies. Inmiddels heb ik er al weer bijna 300 dagen opzitten.

Lees verder »

Nieuws | De weg naar een toekomstbestendig bedrijf

Je stapt als jonge ondernemer mee in het bedrijf van je ouders. Je wil graag het bedrijf moderniseren en klaar maken voor de toekomst. Maar waar begin je?

Lees verder »

Nieuws | Zijn mijn sloopmeters geld waard?

Veel stallen van stoppende veehouders staan leeg. De komende jaren komen er nog veel vierkante meters leegstaande gebouwen bij. Een groot deel daarvan zal geen nieuwe bestemming krijgen.

Lees verder »

Nieuws | Toekomstperspectief voor varkenshouders met biologisch combiwassers

Varkenshouders met biologische combiwassers, hebben vanaf 20 juli 2018 te maken gekregen met nieuwe geurnormen.

Lees verder »

Personeel | Maar gelukkig hebben we de foto’s nog!

Want wat was het afgelopen zaterdag weer een fantastische editie van de jaarlijkse Bergsdag! Het weer zat mee, onze teamcaptains waren strijdlustig en iedereen was dolenthousiast.

Lees verder »

Nieuws | Directiewijziging bij Bergs Advies

Agrarisch adviesbureau Bergs Advies BV in Heythuysen brengt de huidige vierkoppige directie terug tot twee. Tjerk Verscharen wordt algemeen directeur, Frank Bergs financieel & commercieel directeur. B...

Lees verder »

Nieuws | Nieuwe Freilandstal voor Bart van den Boom!

De nieuwe stal van Bart van den Boom in Kelpen-Oler is klaar voor gebruik. Helaas kon de open dag vandaag niet doorgaan vanwege de dreiging van vogelgriep.

Lees verder »

Nieuws | Investeringsregeling POP3+ 2022

Na de grote belangstelling in de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ van afgelopen jaar volgt dit jaar opnieuw een investeringsregeling, namelijk ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’.

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief