Planschade

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Van planschade is sprake als je door wijziging van het zogenaamde 'planologisch regime' schade lijdt. Dit kan schade zijn in de vorm van inkomensschade of schade door vermindering van de waarde van een onroerende zaak (vermogensschade).

Er kan dan sprake zijn van:

  • Directe planschade: het bestemmingsplan van je eigen perceel wijzigt, waardoor je bijvoorbeeld minder mag bouwen of een bepaalde functie niet meer mag uitoefenen.
  • Indirecte planschade: het bestemmingsplan van omliggende percelen wijzigt, waardoor bijvoorbeeld de ontwikkelingsmogelijkheden van je bedrijf worden beperkt.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de aanvraag. Bij het bepalen van de hoogte van de schade wordt ook rekening gehouden met zaken als een normaal maatschappelijk risico, voorzienbaarheid van de schadeoorzaak en mogelijkheden van de eiser om de schade te voorkomen of te beperken.

Wij kunnen je ondersteunen bij vragen over en verzoeken om planschade.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Pieter van Lier.
Pieter van Lier

CONTACT