Dieren op het bedrijf? Ja, dieren genoeg!

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden. In deze wet is ook de bescherming van verschillende planten en dieren opgenomen, waaronder bijvoorbeeld de uil en vleermuizen. Bij nagenoeg elke bouw- en sloopactiviteit komt het aspect flora- en fauna aan de orde. Vooraf rekening houden met het aspect ‘flora- en fauna’ in uw omgevingsvergunning of ruimtelijke procedure kan vertraging van uw plannen voorkomen.

Iets nieuws onder de zon?

De Wet Natuurbescherming (Wnb)? Is dat wat nieuws? Ja de Wnb is nieuw, als wet dan. Maar eigenlijk is de Wnb een samenvoeging van drie al bestaande wetten, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. In de oude Flora- en Faunawet waren planten en dieren ook al beschermd. Inhoudelijk is voor de bescherming van planten en dieren dan ook niet veel ingrijpends veranderd. Anders dan een aantal jaren geleden is nog meer de focus komen te liggen op een goed onderzoek naar flora en fauna bij een nieuwe ontwikkeling. Daarnaast is het bevoegd gezag niet meer de Rijksoverheid maar zijn dit nu de provincies.

Zorgplicht

In de Wet Natuurbescherming is de zogenaamde ‘zorgplicht’ voor flora en fauna overgenomen van de oude wet. De zorgplicht houdt in dat werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Kunnen deze activiteiten niet worden voorkomen dan dienen maatregelen te worden genomen om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. Waarschijnlijk was al bekend dat onder andere vleermuizen, uilen en salamanders beschermd worden. Maar de zorgplicht geldt ook voor bijvoorbeeld merels, muizen en konijnen en voor veel verschillende plantensoorten.

Praktijk

Wilt u een stal gaan slopen, het dak vervangen of bomen kappen dan wordt een quickscan flora en fauna door veel gemeenten tegenwoordig verplicht gesteld. Op basis van een bureau- en veldonderzoek wordt een rapport opgesteld over mogelijke waardevolle flora en fauna op de locatie. Wordt niets gevonden dan kunnen de werkzaamheden worden voortgezet. Worden wel soorten gevonden dan zullen in veel gevallen maatregelen moeten worden genomen om er voor te zorgen dat de soort zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. In extreme gevallen kan het zijn dat zeer schaarse of bedreigde planten of dieren worden gevonden. Is dit het geval dan kan het zo zijn dat gemeenten geen omgevingsvergunning verlenen of u uw plannen moet aanpassen.

Onderzoeken naar bijvoorbeeld vleermuizen kunnen vaak lang duren. Deze onderzoeken moeten tijdens verschillende perioden over een jaar worden uitgevoerd. Daarom is het van belang om vroeg in het proces na te denken over flora en fauna.

Maatregelen

Betekent dit nu dat iedere ontwikkeling vertraging oploopt als gevolg van flora en fauna? Nee, zeker niet. In veel gevallen kan op basis van een quickscan flora en fauna worden geconcludeerd dat de ontwikkeling geen negatieve invloed heeft op planten en dieren in de omgeving en kunt u uw plannen zonder vertraging realiseren. In andere gevallen kunnen bijvoorbeeld als maatregel nestkasten op het bedrijf worden opgehangen of kan in de landschappelijke inpassing en het waterplan het bedrijf zo worden ingepast dat het ook voordeel oplevert voor flora en fauna.

Het is dan ook belangrijk om vroeg in het proces van een nieuwe ontwikkeling rekening te houden met het aspect ‘flora en fauna’. Heeft u nieuwe plannen voor uw bedrijf? En heeft u vragen of flora en fauna invloed hebben op uw plannen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht