Milieu

Steeds meer kleine details met een grote impact. Deze ontwikkeling binnen milieuregelgeving is onlosmakelijk verbonden met ambities om bedrijven uit te breiden of om te schakelen. En die impact brengen wij al in een heel vroeg stadium in kaart, waardoor duidelijk wordt of ambities realistisch zijn. Is het antwoord hierop nee, dan kijken we naar alternatieve invullingen. Klinkt er een ja, dan overziet Bergs Advies het gehele vergunningentraject. Zo maken wij berekeningen voor onder meer ammoniak-, geur- en fijnstof. Of toetsen we plannen op verschillende punten binnen het bestemmingsplan. En weten we of een milieueffectrapportage (MER) of (vormvrije) MER-beoordeling ter voorbereiding op de vergunningaanvraag nodig is. Hetzelfde geldt voor wel of niet aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).